Dechovým cvičením ke zdraví

Posted under Zdraví On By


Zvládnutím potÅ™ebných dechových technik lze pro své zdraví udÄ›lat mnoho. Nejen na úrovni psychické, kdy dobÅ™e zvládnutý dech ovlivňuje celý autonomní nervový systém, ale zároveň reguluje i krevní tlak. Rovněž má vliv na mnoha metabolických pochodů i na výši tÄ›lesné . BrániÄní varianta dýchání pomáhá i pÅ™i velkém stresu. StejnÄ› tak pÅ™i úzkosti, která se objeví v nejménÄ› vhodném okamžiku. ZlepÅ¡ení dodávky potÅ™ebného kyslíku pro mozek i svaly pomáhá ulevit vÅ¡em, které provází životem chronické zdravotní problémy. AÅ¥ už pÅ™i reflukci jícnu, syndromu dráždivého tráÄníku, obstrukÄní plícní nemoci Äi pÅ™i astmatu.

Dechové cviÄení vsedÄ›

Velkou výhodou dechových cviÄení je možnost je provádÄ›t nejen v domácím prostÅ™edí. Aplikovat je ho možné i na pracoviÅ¡ti, ale dokonce i v dopravním prostÅ™edku pÅ™i cestÄ› do práce. Jednoduché poÄítání je základním dechovým cviÄením. PÅ™i kterém se pozvolna uÄíte pÅ™esunout pozornost z vnÄ›jšího svÄ›ta dovnitÅ™ sebe. A soustÅ™edit se na dech. Ideální poloha je sice vleže, ale lze ho provádÄ›t i v sedÄ›. Na samotné cviÄení je potÅ™eba se pÅ™ipravit nÄ›kolika nenucenými nádechy a výdechy. a pokraÄovat hlubokým nádechem, pár vteÅ™in podržet vzduch v plících a hluboce vydechnout. Toto cviÄení je poté potÅ™eba udÄ›lat alespoň desetkrát.

Dechové cviÄení vleže

Krabicové dýchání je rovněž možné cviÄit v obou polohách. Jak vleže, tak vsedÄ›. A opravdu není potÅ™eba si k nÄ›mu nasazovat krabici. Toto dýchání je tvoÅ™eno ÄtyÅ™mi úkony, které trvají shodnÄ› ÄtyÅ™i vteÅ™iny. Nejdříve je potÅ™eba se nadechnout nosem, dech zadržet a udržet v plících a pÅ™itom poÄítat do ÄtyÅ™, poté pomalu vydechnout nosem a znovu si napoÄítat do ÄtyÅ™. I tento cyklus je potÅ™eba provést vícekrát. StejnÄ› jako dýchání 4-7-8, což je metoda, která je jednou z jogínských technik, která umožňuje nejen celé tÄ›lo zrelaxovat, ale mnohdy lze její pomocí vÅ¡em, kdo mají problém s usínáním. UdÄ›lat je nutné jediné. PÅ™i nádechu poÄítat do ÄtyÅ™, pÅ™i jeho zadržení poÄítat do sedmi a pÅ™i výdechu pootevÅ™enými ústy napoÄítat do osmi.