Skutečně nás umělá inteligence může připravit o práci?

Posted under Technika On By


Asi není tÅ™eba říkat, že v posledních letech dosahujeme velkého technického pokroku, a to i v oblasti umÄ›lé inteligence. Ta se dnes testuje na mnoha místech a ukazuje se, že může být skuteÄnÄ› užiteÄná. Spekuluje se dokonce o tom, že v budoucnu může nahradit nÄ›které práce, které dnes zastávají lidé.

 

dnes jeÅ¡tÄ› mnoho Äinností zastává ÄlovÄ›k

 

To samozÅ™ejmÄ› vyvolává pomÄ›rnÄ› pochopitelnou nevoli. Je jasné, že by to znamenalo propuÅ¡tÄ›ní mnoha zamÄ›stnanců, Äasto bez nadÄ›je na to, že seženou jiné zamÄ›stnání. Rekvalifikace nejsou mnohdy Å™eÅ¡ením, a zdaleka ne každý se na nÄ› hodí. Pokud by k tomu tedy doÅ¡lo, míra nezamÄ›stnanosti by znaÄnÄ› vzrostla, stejnÄ› jako míra chudoby.

 

Také by to mÄ›lo velký vliv na státní rozpoÄet, neboÅ¥ by bylo nutné tÄ›mto lidem bez práce vyplácet sociální dávky. A vzhledem k jejich množství by rozhodnÄ› neÅ¡lo o malou Äástku. A jelikož víme, jak na tom náš rozpoÄet v souÄasné dobÄ› je, je jasné, že by pro nÄ›j nÄ›co takového pÅ™edstavovalo znaÄnou ránu.

 

schéma umělé inteligence

 

PÅ™esto to vÅ¡ak neznamená, že jde o nerealistickou budoucnost. Koneckonců, podobnou situaci jsme zažili již pÅ™edtím, na zaÄátku průmyslové revoluce. Tehdy stroje nahradily mnoho typů lidské práce, a to také znamenalo hromadné propouÅ¡tÄ›ní. JistÄ›, nebyla to vůbec snadná doba, jak můžeme vidÄ›t z dobových dokumentů, avÅ¡ak není pochyb o tom, že v dlouhodobém hledisku se to vyplatilo.

 

Je vÅ¡ak otázkou, zda bude to samé pravda o umÄ›lé inteligenci. Ta by totiž mÄ›la Å™eÅ¡it podstatnÄ› složitÄ›jší úkoly než běžný stroj, a dokonce má být schopna se i uÄit. PÅ™edpokládá se, že není daleko doba, kdy nepoznáme, zda mluvíme se skuteÄným ÄlovÄ›kem Äi s robotem. Problém je, že zatímco s ÄlovÄ›kem se dá dohodnout, u umÄ›lé inteligence to půjde mnohem hůře, neboÅ¥ ta bude mít svůj program, podle kterého pojede.

 

Jaká bude budoucnost, je samozÅ™ejmÄ› otázkou, Je vÅ¡ak velmi pravdÄ›podobné, že nás v nejbližších desetiletích Äeká další technologický skok. My jen musíme doufat, že jsme na nÄ›j pÅ™ipraveni.